Geloofsbelydenis

'n Mooi voorbeeld uit die Bybel is die belydenis van Petrus in Mattheus 16:13-17. (AOV) "En toe Jesus in die streke van Cesaréa-Filippi kom, vra Hy sy dissipels en sê: Wie sê die mense dat Ek, die Seun van die mens, is? En hulle antwoord: Sommige Johannes die Doper, en sommige Elía, en ander Jeremia of een van die profete. Hy sê vir hulle: Maar julle, wie sê julle is Ek? En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus, die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom: Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie."

Geloofsbeleidenis

Ons glo die Bybel as die geinspireerde Woorde van God, ewig en onfeilbaar en dat dit gesaghebbend die wil van God vir die mens verkondig en alles leer wat vir saligheid nodig is.

• Ons glo die Bybel as die geïnspireerde Woord van God, ewig en onfeilbaar en dat dit gesaghebbend die wil van God vir die mens verkondig en alles leer wat vir saligheid nodig is.

• Ons glo dat daar net een ware en lewende God is, die God van die Bybel – Ewig, Almagtig, Skepper, Onderhouer en Heerser van die hele skepping. Hy is God die Vader, God die Seun, en God die Heilige Gees.
• Ons glo in Jesus Christus die Eniggebore Seun van God, waarlik God, wie vir die doel van die mens en sy redding neergedaal het uit die hemel en vlees geword het; wie ontvang was deur die Heilige Gees en gebore uit die maagd Maria; wie op die aarde gelewe het en gekruisig was, gesterf en begrawe was en op die derde dag uit die dood opgestaan het en opgevaar het na die hemel waar Hy sit aan die regterhand van God.
• Ons glo in die Heilige Gees wat die Gees van die Vader en Christus is, wat die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel en die mens in die hele waarheid lei.
• Ons glo dat alle mense geskape is na die beeld van God; as gevolg van die sondige rebellie is die beeld geskend en dat almal gesondig het voor God en is dit die wil van God dat alle mense redding sal ontvang deur geloof in Jesus Christus.
• Ons glo dat die Kerk die Liggaam is van Jesus Christus op aarde. Die Kerk bestaan uit wedergebore mense wat die “mekaar” beginsel uit lewe en Jesus se natuur en karaktereienskappe bekend maak aan die wêreld.
• Ons glo dat die Here Jesus Christus twee sakramente ingestel het – die waterdoop van die gelowige en die nagmaal wat handelinge is van gehoorsaamheid en altyddurende getuienisse is van die Christelike geloof; dat die doop van die gelowige by wyse van onderdompeling in water ‘n belydenis is van identifikasie met Jesus Christus deur die dood, begrafnis en opstanding en dat die nagmaal die simboliese deelname is aan die liggaam van Jesus wat vir die mensdom gebreek was en die stort van sy bloed vir die reiniging van sondes totdat Hy kom.
• Ons glo in die reddende genade van God en dat die mens se sondes van gister en vandag en môre vergewe is en dat daar geen veroordeling is vir almal wat in Christus Jesus is nie.
• Ons glo in die doping in die Heilige Gees met die uiterlike teken van spreek in ander tale soos belowe aan gelowiges en om hulle te bemagtig as getuies en toe te rus vir dienswerk.
• Ons glo in die manifestasies van die gawes van die Heilige Gees en die vrug van die Gees in die lewe van ‘n Christen.
• Ons glo dat Jesus Christus die Hoof is van die Kerk wie gekonstitueer is deur die Heilige Gees en bestaan uit wedergebore gelowiges wat gemeenskap hou met mekaar vir opbouing en die verantwoordelikheid opneem vir die proklamering en demonstrasie van die evangelie en God se wil vir elke mens.
• Ons glo in die persoonlike wederkoms van Jesus Christus op ‘n tyd soos deur God bepaal.
• Ons glo dat die Bybel leer dat sonder heiligmaking niemand die Here sal sien nie dog dat daar ‘n progressiewe genade werking in die mens se lewe plaasvind vanaf wedergeboorte tot by die einddoel van ons redding.
• Ons glo dat alle christene minstens die tiende van hulle inkomste en hul offergawes moet gee.
• Ons glo in ‘n dag van oordeel wanneer Jesus Christus die lewende en dooie sal oordeel en dat die regverdiges opgewek sal word tot die ewige lewe en die goddeloses tot die ewige straf.
• Ons glo in die nuwe hemel en die nuwe aarde waar God in heerlikheid sal regeer.